Compra les teves entrades de cine:

1. Quina pel·licula?
2. En quin cinema?
3. Quin dia?
4. Quina sessió?
Inici >Condicions de compra
Termes i condicions

Introducció

Les presents condicions regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.jcacinemes.com (en endavant, el "Lloc Web") que és titularitat de l'entitat Jordi Cortada Argilés S.L., amb C.I.F. B25026956 i domicili a Plaça Paeria, 7 de Lleida i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida a el tom 151, foli 12, full L-2.779.

En les presents condicions generals d'ús i de Contractació s'estableixen les disposicions per les quals es regula l'ús del Lloc Web i la compravenda d'entrades de qualsevol espectacle efectuada a través d'aquest (en endavant, les "Condicions").

Us advertim que el simple accés a la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari (en endavant, "l'Usuari") i implica la comprensió, acceptació i vinculació sense reserves de tots els termes inclosos en aquestes Condicions, així com en les restants Polítiques reguladores del Lloc Web.

Per això, abans de fer ús d'aquest, li preguem llegeixi atentament les normes que s'exposen a continuació i, en cas de no estar d'acord amb elles, abandoni immediatament la navegació.

Atès que l'entitat Jordi Cortada Argilés S.L. podria modificar en el futur aquestes condicions, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Qualsevol suggeriment, dubte o consulta que se li pogués presentar serà rebuda i solucionada per Jordi Cortada Argilés S.L. contactant amb Jordi Cortada Argilés S.L. A l'adreça de correu electrònic venda.anticipada.jca@triangle.es.

Normes d'utilització de les webs 

L'accés i ús de les webs és gratuït (sense perjudici de el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés a internet i el preu dels productes que l'usuari adquireixi a través del mateix). 

A el fer ús del Lloc Web, l'Usuari es compromet a operar d'acord al que estableix la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums, l'ordre públic i d'acord amb les presents Condicions. 

Concretament, l'Usuari es compromet a:

 • No realitzar cap comanda fals o enganyósa. Si es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquestes circumstàncies, Jordi Cortada Argilés S.L. estarà legitimat per anul·lar-i informar, si s'escau, a les autoritats pertinents. 

 • Facilitar les dades de contacte requerit en cada tipus formulari, incloses les dades bancàries sol·licitades abans de la formalització de la compra corresponent, inclòs en qualsevol apartat del Lloc web de forma veraç i exacta. L'informem que, mitjançant la remissió de les seves dades, vostè consent el tractament d'aquests d'acord amb el que estableix la nostra Política de Privacitat.
   
 • No suplantar la identitat d'altres usuaris a través de cap mitjà. 

 • No introduir o difondre a la xarxa cap tipus de virus i / o programari nociu, susceptible de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet. 

 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers. 


L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a Jordi Cortada Argilés S.L. davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, el dret a sol·licitar-li la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Contingut del lloc web 

Jordi Cortada Argilés S.L. fa els esforços possibles per assegurar que la informació del seu lloc web és correcta, adequada i actualitzada, però no ho garanteix. Tots els documents, informació i materials es proporcionen en el seu estat actual, sense garantia de cap tipus, ja sigui expressa o implícita, per exemple, pel que fa a la seva idoneïtat per a un propòsit determinat. Així mateix, JCA CINEMES no és responsable de la informació proporcionada per tercers, inclosos els usuaris. Jordi Cortada Argilés S.L. no assumeix cap responsabilitat per errades.

El lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web, alguns dels quals gestionats per JCA CINEMES. Jordi Cortada Argilés no controla el contingut o el funcionament d'aquests (llevat que s'encarregui de la gestió). 

Concursos

Jordi Cortada Argilés S.L. organitza regularment concursos i promocions comercials, d'acord amb les presents condicions d'ús, a la Política de Privacitat, tal com apareix en el nostre lloc web, i a les seves pròpies condicions o al reglament del concurs corresponent, que l'usuari pot consultar a la pàgina web.

Venda d'entrades

Jordi Cortada Argilés S.L. li ofereix el servei de compravenda d'entrades ofert a través del Lloc Web mitjançant la plataforma de compra on-line posada a la seva disposició les vint-i-quatre hores del dia per a tal fi. Aquesta plataforma serà gestionada per l'empresa Rexo Cinetec, S.L. comercialment coneguda com Admit-One (www.admit-one.eu/es). 

En aquest sentit, informem que, al realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, l'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal suficient per contractar. 

Al llarg de el procés de compra i sempre abans que finalitzi el mateix, Jordi Cortada Argilés S.L. posarà a disposició de l'Usuari tota la informació relativa al preu final complet, inclosos els impostos aplicables, i desglossant, si escau, l'import dels increments o descomptes que siguin d'aplicació a l'oferta i les despeses addicionals que es repercuteixin a l'Usuari. 

En aquest sentit, se l'informa que els organitzadors d'espectacles i / o esdeveniments oferts en el Lloc Web són els encarregats de determinar les condicions de les entrades i els esdeveniments per a la seva venda a el públic a través de la plataforma en línia. 

Condicions de venda

Les característiques principals de les obres cinematogràfiques, espectacles i / o esdeveniments oferts a través del Lloc Web poden consultar-se en qualsevol moment accedint a la pròpia fitxa descriptiva amb la qual les mateixes es presenten. 

L'adquisició d'entrades es regeix per les presents Condicions, per qualsevol classe de termes i condicions especials que puguin publicar-se en el Lloc Web o, si escau, pels termes i condicions del recinte, que podran consultar-se en les seves respectives webs i / o a la taquilla del recinte. 

Procediment de Compra

L'Usuari, per a l'adquisició de les entrades, haurà de dur a terme el següent procediment:

1r.- Seleccionar la pel·lícula desitjada, la sessió (data i hora), el format (2D / 3D), el nombre d'entrades que desitja adquirir, així com les butaques que desitja reservar per a la visualització de l'obra cinematogràfica sol·licitada. Es podrà adquirir un màxim de nou (9) entrades a través de la plataforma en línia. Per compres superiors, l'Usuari haurà de dirigir presencialment a les taquilles de cinema. 

2n.- Incloure les dades relatives a la transacció comercial necessària, emplenant obligatòriament les dades sol·licitades (nom que figura a la targeta de crèdit a través de la qual es vol efectuar el pagament, email i telèfon de contacte). L'informem que les dades facilitades per l'Usuari seran tractades de conformitat amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i concretament en la nostra Política de Privacitat. 

3r.- Abans de confirmar la compra, l'usuari haurà d'acceptar expressament els Termes i Condicions de compra mitjançant la marcació de la casella a marcar que apareix en el formulari corresponent.

4t.- Automàticament, es traslladarà a l'Usuari a la passarel·la de pagament perquè conclogui el procés de compra. A la pantalla de pagament, l'Usuari haurà d'omplir les dades requerides i seleccionar alguna de les modalitats de pagament que estiguin disponibles. L'Usuari haurà d'assumir les despeses que l'entitat bancària li imposi per transferir l'import de la compra a JCA CINEMES.

5è.- La compra serà confirmada en pantalla, on s'indicarà el procediment per presentar les entrades al recinte.

Jordi Cortada Argilés S.L. no assumirà cap responsabilitat quan la formalització de la compravenda de les entrades no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari.

Preu i despeses addicionals 

Quan l'Usuari seleccioni el nombre d'entrades, així com la ubicació desitjada de butaques, el preu total inclourà, excepte indicació expressa en contra, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), els impostos directes aplicables, així com les despeses de gestió derivats de l'operació. 

Aquest cost, s'ha d'expressar, en tot cas, en la moneda Euro (€). 

Si l'Usuari pot optar a una tarifa reduïda en els termes que s'indiquin en la Pàgina web, JCA CINEMES podrà sol·licitar documents justificatius per confirmar que efectivament té dret a una reducció en la tarifa. 

Totes les compres s'abonaran immediatament. JCA CINEMES es reserva el dret a denegar o anul·lar una comanda en cas que hi hagi indicis de frau. 

Dret de desistiment i política de devolucions

És responsabilitat de l'usuari comprovar la data, local, pel·lícula i sessió i altres detalls de l'entrada abans de finalitzar la compra.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent (article 103 lletra 1 de Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de desembre, que aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, segons la redacció que en fa la llei 3/2014 de 27 de març), a l'Usuari no té dret de dissentiment o resolució en relació amb les entrades. Per tant, un cop adquirida l'entrada, no es canviarà ni es tornarà el seu import excepte per causes previstes legalment (com pot ser la suspensió o la modificació substancial de l'espectacle).

Que l'Usuari no pugui assistir a l'esdeveniment o s'hagi produït un error per la seva part al seleccionar les entrades no són motiu que permetin el canvi de les entrades o la devolució del seu import.

Responsabilitats

Jordi Cortada Argilés S.L. no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització o utilitat dels elements continguts en el Lloc Web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. 

Especialment Jordi Cortada Argilés S.L. no es farà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Jordi Cortada Argilés S.L.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre. 

 • Abús indegut o inadequat del Lloc Web. 

 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. 

Jordi Cortada Argilés S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Web.

D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, pot ser l'Usuari reclamat per Jordi Cortada Argilés S.L. dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'Usuari s'obliga a indemnitzar Jordi Cortada Argilés S.L. davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

L'Usuari es compromet igualment a no gravar ni reproduir a través de cap mitjà habilitat per a aquesta fi el contingut de l'obra audiovisual contractada, coneixent i acceptant que aquesta conducta podria ser constitutiva d'un delicte contra la Propietat Intel·lectual d'acord amb l'article 270 de l' codi Penal.

Les presents Condicions Generals d'Ús del Lloc Web no confereixen a l'Usuari cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Jordi Cortada Argilés S.L. o el tercer titular dels drets afectats.

Així mateix s'informa que queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme de seguretat que poguessin contenir els continguts.

L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Jordi Cortada Argilés S.L. l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició a la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa. 

Legislació aplicable

Per dirimir qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació i / o aplicació del que estableixen aquestes Condicions, Jordi Cortada Argilés S.L. i l'Usuari acorden procedir a la resolució amistosa de la mateixa. 

No obstant això, en cas de no arribar a una resolució conciliadora, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Jordi Cortada Argilés S.L. amb renúncia expressa de qualsevol altra legislació o fur que els pogués correspondre.

Llegir-ne més Tancar